Nicaragua
beeld:

Dossier

Arbeids­rechten

Het recht om lid te worden van een vakbond of het recht om in vrijheid een job te kiezen of te weigeren. Het zijn basisrechten die voor elke werknemer moeten gelden. Toch zijn er heel wat mensen van wie de arbeidsrechten ontzegt worden.

header-waardig-werk
Thema

Waardig werk

Veel mensen krijgen geen kans om een waardige job uit te oefenen. Als ze al een job vinden, is dat zelden in goede omstandigheden. …

Lees verder

Waardig werk gaat in eerste instantie over het respecteren van arbeidsrechten. Die rechten zijn vast gelegd in verschillende verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Een aantal van die arbeidsrechten zijn zo belangrijk dat alle lidstaten van de IAO verplicht zijn om ze toe te passen. Het hierbij gaat om: de vrijheid om zich te organiseren, te protesteren of via de collectieve onderhandelingen deel te nemen aan beslissingen die een impact op je werk hebben. Het verbod op kinderarbeid, dwangarbeid en discriminatie op het werk. Tot daar de theorie.

De realiteit? Een strijd!

Maar de realiteit is toch net iets anders. In de praktijk zijn er voortdurend schendingen. Het is helemaal geen uitzondering dat werkgevers mensen discrimineren of bedreigen omdat ze vakbondswerk doen, of  dat werkgevers mensen onder dwang laten werken op bijvoorbeeld plantages of bouwterreinen. En dergelijke wantoestanden vinden overal ter wereld plaats.

FOS en onze partners in het zuiden blijven strijden voor basisarbeidsrechten voor alle werknemers. Want elke werknemer, ongeacht het statuut, moet de fundamentele arbeidsrechten kunnen afdwingen, in het bijzonder de kwetsbare groepen in precaire jobs, zowel in de formele als in de informele economie.

Internationale Arbeidsorganisatie

Je las het hierboven al: om arbeidsrechten af te dwingen is de Internationale Arbeidsorganisatie opgericht. Maar wat doet die organisaties?

Wat is de IAO?

De Internationale arbeidsorganisatie werd in 1919 opgericht als onderdeel van het Vredesverdrag van Versailles. Ze is een organisatie van de VN en zetelt in Genève. De IAO heeft een unieke drieledige (tripartiete) structuur: in al haar organen zijn zowel regeringen, werkgevers- en werknemersorganisaties evenwaardig vertegenwoordigd.

Wat doet de IAO?

De hoofdtaak van de IAO is het opstellen van conventies, die minimale normen inzake basisarbeidsrechten en andere belangrijke arbeidsregelingen voorschrijven. Naast de conventies formuleert de IAO ook niet-bindende aanbevelingen over het hele spectrum van de arbeidsproblematiek. De conventies van de organisatie zijn wettelijk bindende overeenkomsten, die geratificeerd en geïmplementeerd moeten worden door de lidstaten. In 1998 nam de Arbeidsconferentie de belangrijke ‘IAO Verklaring over de Fundamentele Principes en Rechten op het Werk’ aan. Die stelt dat vier belangrijke arbeidsrechten zo fundamenteel zijn dat alle lidstaten de plicht hebben om die toe te passen.

  1. Recht op organisatie en collectief onderhandelen (Nrs 87 en 98)
  2. Afschaffing van dwangarbeid en verplichte arbeid (Nrs 29 en 105)
  3. Afschaffing van kinderarbeid (Nr. 138)
  4. Afschaffing van discriminatie op basis van geslacht, ras, godsdienst, huidskleur, … (Nrs 100 en 111).

Het is onaanvaardbaar dat er mensen zijn wiens fundamentele arbeidsrechten worden ontzegt. Daarom gaan we de strijd aan!

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van de wereldwijde strijd voor arbeidsrechten: schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Artikels over dit dossier

Dwing multinationals om mensenrechten te respecteren

De onmenselijke werkdruk van de textielarbeiders die je kleren maken. De vervuiling door het lozen van olieoverschotten. Vind je het ook onaanvaardbaar? Een internationaal verdrag kan een einde maken aan de straffeloosheid van bedrijven die zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen.

Ook in Zimbabwe zijn activisten kop van jut

Activisme in Zimbabwe is niet zonder risico’s. Al bijna 40 jaar worden vakbondsleden willekeurig gearresteerd, mishandeld en vervolgd door de autoriteiten omdat ze een bedreiging zouden zijn. De vrees bestaat dat Zimbabwe afglijdt naar een land waar vakbondswerk onmogelijk is.

Geweld op de werkvloer: spreken is goud

Ook op je werk kan er geweld voorkomen. Overal ter wereld zijn er verhalen te horen van mishandeling, intimidatie en onrecht. Bij de huishoudwerkers in Zuid-Afrika is dat niet anders. Maar ze verenigen zich en verzetten zich: hun weerbaarheid is hun sterkte. Dit is hun verhaal.